Enrollment

4k-images

2022-2023 4K Enrollment

Are you interested in enrolling your child to attend Appleton Community 4K for the 2022-2023 school year? Any child who will turn four years old on or before September 1, 2022 is eligible.

Enroll now!

Click here for 22-23 4K sites.

Presione aquí para obtener más detalles sobre la semana de visita de sitios del programa 4K, inscripción al programa y para obtener más información sobre nuestros sitios en los cuales se ofrecen programas de 4K.

Niav ntawm no kom mus nhriav tau qhov kev qhia txog lub as thiv mus saib cov chaw kawm ntawv,uas yog kev cuv/sau npe thiab kawm ntau ntxiv txog peb cov chaw kawm 4K.

2023-2024 4K Enrollment: Coming February 2023!


Check out our helpful instructional videos below!


Why Appleton Community 4K?A Day in Appleton Community 4K
Ready to Enroll in Appleton Community 4K?I’ve Enrolled, Now What?Logistics of Appleton Community 4K